Grupo de Fraternidade Espírita "Irmã Clotildes"
 

Kio estas inter ni kaj la Kristo


"Kio estas inter ni kaj vi, Jesuo Nazaretano? 
cu vi venis, por pereigi nin? mi scias, kiu vi
estas: la Sanktulo de Dio"- (Marko, 1:24)


          Grava eraro estas supozi, ke la Dia Majstro metis finon al sia agado sur la Kalvario.
          Jesuo daûre vorizas cien tra la mondo; lia elaceta Evangelio iiom post iom konkeras la terenon de la homaj koroj.
          Tiu fakto devas esti memorigata, car ankaû la malicj spiritoj ciutage klopodas por forpuši la Sinjoron
           La evangeliisto raportas pri perversaj estajoj, kiuj posedis la korpon de la personoj. Sed tiuj inferaj intelektoj ciam ankoraû superregas vastajn organizojn en la mondo.
           Ce la agado politika, starigita por subteni la principojn de la dia ordo, ili montrigas sub la nomoj malkonkordo kaj tiraneco; ce la komerco, kreita por estigi fratecon, ili aperas kun la nomoj ambicio kaj egoismo; ce la religioj kaj la scienc